O nama

Istorijat

Zavod za zaštitu na radu je osnovan 27. januara 1960. godine kao prva Institucija te vrste u staroj Jugoslaviji. To je datum koji ulazi u istoriju Instituta za kvalitet radne i životne sredine 1. Maj D.O.O. u Nišu, i obeležava se kao dan firme. Nastao je kao podrška privredi u cilju smanjenja povreda na radu i profesionalnih bolesti nastalih kao posledica ekspanzije privrednog razvoja sa postrojenjima zastarele tehnologije, nauke i loše kvalifikacione strukture radnika. Bio je to početak institucionalnog stvaranja oblasti zaštite na radu u bivšoj SFRJ i početak donošenja Zakona i podzakonskih akata (pravilnika, standarda, uputstava i dr.) u ovoj oblasti. Naziv u današnjem obliku i značenju – Institut za kvalitet radne i životne sredine 1. Maj – organizacija dobija 1995. godine. Institut je od 1960.godine u oblastima bezbednost i zdravlje na radu, protivpožarna zaštita, zaštita životne sredine.

Vodeća pozicija na tržištu je stečena širokom ponudom pružanja usluga, tehničkom opremljenošću, stručnošću i iskustvom, a sve u cilju zadovoljenja zahteva klijenata. Referentna lista uključuje najznačajnije organizacije u Srbiji.

U cilju poboljšanja poslovanja i kvaliteta usluga, Institut je formirao kao posebno pravno lice

INSTITUT 1.MAJ-CENTAR ZA OPREMU D.O.O. NIŠ koji vrši usluge iz oblasti:

– provere i ispitivanja opreme za rad (mašine, dizalice, vozila unutrašnjeg transporta…) prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilniku o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

– pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija

– pregleda i ispitivanja trafostanica

-projektovanja i izrade tehničke dokumentacije

Od 2008. godine u sastavu Instituta postoji kao poseban organizacioni deo Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala koja vrši usluge ispitivanja asfalta, betona i geomehanička ispitivanja. Laboratorija je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Avgusta 2014.godine Institut je organizovan kao Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Podaci o društvu

PUN NAZIV
Institut za kvalitet radne i životne sredine 1.maj D.O.O. Niš
SKRAĆENI NAZIV
Institut 1.maj D.O.O. Niš
SEDIŠTE
Bulevar 12. februar 83, Niš
MATIČNI BROJ
07174039
PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ (PIB)
100619777
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA
Saško Petrov, dipl.inž.el., direktor
BROJ TELEFONA
+ 381 18/252-188
BROJ FAKSA
+ 381 18/246-398
WEB SITE
www.prvimaj-nis.com
E-MAIL
info@prvimaj-nis.com
ŠIFRA DELATNOSTI
7219
NAZIV DELATNOSTI
Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

Podaci o računu

NAZIV BANKE BROJ TEKUĆEG RAČUNA
AIK BANKA AD 105-2201-22
RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD 265-4050310000075-12