Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala

Laboratorija je akreditovana prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 (Sertifikat o akreditaciji, akreditacioni broj 01-288 sa dodeljenim obimom akreditacije izdatim od strane Akreditacionog tela Srbije). Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala Instituta 1.Maj D.O.O Niš se bavi laboratorijskim ispitivanjem kvaliteta građevinskih materijala. Projektantima, Izvođačima, Nadzornim organima i Investitorima u oblasti građevinarstva, Laboratorija nudi usluge ispitivanja na terenu ili u laboratoriji. Sprovođenje fizičkih i mehaničkih ispitivanja građevinskih materijala je usmereno ka zadovoljenju zahteva korisnika i unapređenju poslovanja uz obavezno ispunjavanje zahteva zakonske regulative i referentnog standarda za akreditaciju. Laboratorija ima najsavremeniju opremu za ispitivanje asfalta, bitumena, betona, kamena i geomehanička ispitivanja. Stručnost i kompetentnost osoblja se potvrđuje održavanjem akreditacije za poslove ocenjivanja usaglašenosti prema dodeljenom obimu akreditacije.

    Glavni procesi (metode ispitivanja) u Laboratoriji su:

  • - Određivanje maksimalne zapreminske mase;
  • - Ispitivanje po Maršalu;
  • - Određivanje zapreminske mase asfaltnih uzoraka;
  • - Određivanje granulometrijskog sastava - mineralne mešavine;
  • - Rastvorljivi udeo veziva;
  • - Određivanje penetracije iglom;
  • - Određivanje tačke razmekšanja – metoda prstena i kuglice;
  • - Određivanje vlažnosti tla;
  • - Određivanje granulometrijskog sastava tla;
  • - Određivanje tečenja i plastičnosti tla;
  • - Metode ispitivanja za laboratorijsku referentnu zapreminsku masu i sadržaj vode -Zbijanje po Proktoru ;
  • - Metode ispitivanja za određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti, neposrednog indeksa nosivosti i linearnog bubrenja;
  • - Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče;
  • - Određivanje ekvivalenta peskovitih tla;
  • - Određivanje granulometrijskog sastava - metoda prosejavanja - kamenog agregata;
  • - Određivanje sadržaja vode u ventilisanoj sušnici kamenog agregata;
  • - Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja;
  • - Određivanje sadržaja grudvi gline;
  • - Određivanje granulometrijskog sastava kamenog brašna;
  • - Određivanje čvrstoće epruvete pri pritisku;
  • - Određivanje zapreminske mase očvrslog betona;
  • - Određivanje zapreminske mase zbijenog svežeg betona;
  • - Određivanje konzistencije svežeg betona;
  • - Određivanje finoće mliva;
  • - Određivanje vremena vezivanja i stalnosti zapremine;
  • - Određivanje modula deformacije pomoću opterećenja kružnom pločom;
  • - Određivanje zapreminske mase tla sa porama metodom kalibrisanog peska;
  • - Određivanje zapreminske mase tla.